Privacy policy EN

Privacy Policy

I. Basic Provisions

 1. The Controller of personal data pursuant to Article 4(7) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “GDPR”) is Marek Krumpár, RN 71643524, with registered office at Klukovická 1525, Praha 5, 155 00 (hereinafter referred to as the “Controller”).
 2. The contact details of the Controller are:

Address: Klukovická 1525, Praha 5, 155 00

E-mail: info@marekkrumpar.art

Phone: +420 731 103 396

 1. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person; an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier, such as a name, and identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 2. The Controller did not appoint a data protection officer.

II. Sources and Categories of the Processed Personal Data

 1. The Controller processes personal data that you have provided to the Controller and/or personal data that the Controller has obtained as a result of the processing of your order:
 • name and surname;
 • e-mail address;
 • postal address;
 • phone
 1. The Controller processes your identification and contact data and the data necessary for the performance of the Contract.

III. Legal Grounds and Purpose of Personal Data Processing

 1. The legal grounds for processing personal data are:
 • performance of the Contract between you and the Controller pursuant to Article 6(1)(b) of the GDPR;
 • legitimate interest of the Controller in the provision of direct marketing (especially for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Article 6(1)(f) of the GDPR;
 • your consent to processing for the purposes of providing direct marketing (especially for sending commercial messages and newsletters) pursuant to Article 6(1)(a) of the GDPR in connection with Section 7(2) of Act No. 480/2004 Coll., on Certain Information Society Services in the event that no goods or services have been ordered.
 1. The purpose of personal data processing is:
 • the processing of your order and the exercise of the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the Controller; personal data required for the successful processing of the order (name and address, contact) are required when placing an order, and the provision of personal data is a necessary requirement for the conclusion and performance of the Contract, as it is not possible to conclude or perform the Contract by the Controller without the provision of personal data;
 • sending of commercial messages and other marketing activities.
 1. There is no automated individual decision-making on the part of the Controller within the meaning of Article 22 of the GDPR.

IV. Data Retention Period

 1. The Controller retains personal data:
 • for the time necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual relationship between you and the Controller and to assert claims under this contractual relationship (for a period of 15 years from the termination of the contractual relationship);
 • until the consent to the processing of personal data for marketing purposes is withdrawn, but no longer than 2 years if the personal data is processed on the basis of consent.
 1. The Controller shall erase the personal data after the expiry of the retention period.

V. Recipients of Personal Data (Subcontractors of the Controller)

 1. The recipients of personal data are persons:
 • involved in the delivery of goods/services or the execution of payments under the Contract;
 • providing online store operation services and other services in connection with the operation of the online store;
 • providing marketing services.
 1. The Controller does not intend to transfer personal data to a third country (non-EU country) or an international organisation.

VI. Your Rights

 1. Under the terms of the GDPR, you have:
 • the right of access to your personal data pursuant to Article 15 of the GDPR;
 • the right to rectification of your personal data pursuant to Article 16 of the GDPR, or the right to restrict the processing pursuant to Article 18 of the GDPR;
 • the right to erasure of your personal data pursuant to Article 17 of the GDPR;
 • the right to object to the processing pursuant to Article 21 of the GDPR;
 • the right to data portability pursuant to Article 20 of the GDPR; and
 • the right to withdraw the consent to the processing in writing or electronically to the address or e-mail of the Controller specified in Article III of this Policy.
 1. You also have the right to lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection if you believe that your right to personal data protection has been violated.

VII. Personal Data Security

 1. The Controller declares to have taken all appropriate technical and organisational measures to secure personal data.
 2. The Controller has taken technical measures to secure electronic data repositories and paper personal data repositories.
 3. The Controller declares that only persons authorised by the Controller have access to personal data.

VIII. Final Provisions

 1. By sending the order via the online order form, you confirm that you are acquainted with the Privacy Policy and that you accept it in its entirety.
 2. You agree to this Policy by checking the consent box via the online form. By checking the consent box, you confirm that you are acquainted with the Privacy Policy and that you accept it in its entirety.
 3. The Controller is entitled to change this Policy. The new version of the Privacy Policy will be published on the Controller’s website and also sent to the e-mail address you have provided to the Controller.

This Policy takes effect on 1 January 2023.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marek Krumpár, IČ 71643524 se sídlem Klukovická 1525, Praha 5, 155 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

      adresa: Klukovická 1525, Praha 5, 155 00

      email: info@marekkrumpar.art

      telefon: +420 731 103 396

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • telefon
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.